Pótvizsga 2019

Történelem

9. évfolyam
A vizsga első része  kis esszé írása és feladatlap megoldása. A vizsga második része tétel húzás és szóbeli felelet.
Tételsor:
1.Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása.
2. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (pl. Egyiptom, Kína).
3. Az egyistenhit a zsidó vallásban.
4.Az athéni demokrácia intézményei, működése.  Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata
5.A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, halhatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének ismerete.
6. A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei.
7.A spártai állam.
8.A görög tudomány egyes területeinek egy-egy alkotója (történetírás, természettudományok, filozófia).
9.A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a köztársaság korában.       
10.A kereszténység főbb tanításai.
11.A Nyugatrómai Birodalom bukása és a népvándorlás. 
12.Augustus principátusának jellemző vonásai.
13.A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban (pl. páli fordulat, üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat).
14.A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevőinek ismerete, térbeli elhelyezése (pl. germánok, hunok).
15.A magyar nép vándorlása , vándorló magyarság képe. Eltérő tudományos elképzelések a magyar őstörténettel kapcsolatban.
16.A honfoglalás. A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja.
17. Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége.
18. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai (pl. Poitiers, Verdun) A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság,jobbágytelek).
19. Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet)
20. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének fontosabb szakaszai (pl. 635 Damaszkusz, 732 Poitiers)
21.  Szabadon választott tétel  ( Joker )

10. évfolyam
A vizsga első része  kis esszé írása és feladatlap megoldása. A vizsga második része tétel húzás és szóbeli felelet.
Tételsor:
1.Mutasd be milyen okok vezettek a Honfoglalás eseményeihez.
2. I.István uralkodó portréját mutasd be.
3. Mutasd be Károly Róbert gazdaságpolitikáját.
4.Mutasd be a tatárjárást és következményeit.
5.Jellemezd Luxemburgi Zsigmond Külpolitikáját. ( Ny-i, D-i )
6. Mutasd b Hunyadi Mátyás uralkodói portréját.
7. Az ország 2-3 részre szakadásának folyamatát mutasd be.
8. Török  Magyarországon máig tartó hatása-kulturális-etnikai hatása.
9. Várháborúk korát jellemezd
10.Erdély a török korban
11.XVII.sz török ellenes harcok Török kiűzése
12 Nagy földrajzi felfedezések és hatása
13. Keresztes hadjáratok és hatása, illetve Eu anyagi kultúrája (Román, gót )
14. Reformáció és ellenreformáció 15. Szabadon választott. (  Joker )

.

Szakmai alapozó ismeretek (Agrárgépészeti alapok)  (9/b osztály)

1.Kötőgépelemek
2. Vasgyártás
3. Alumíniumgyártás

.

Biológia

 1. A tojás rajza, részeinek megnevezése.
 2. Sorold fel a szerveződési szinteket, majd válassz ki közülük 3-at és definiáld őket.
 3. Rajzolj le egy növényi sejtet és nevezd meg a részeit.
 4. Rajzolj le egy állati sejtet és nevezd meg a részeit.
 5. Hasonlíts össze egy növényi és egy állati sejtet rajz alapján, nevezd meg az azonos sejtalkotókat és emeld ki az eltéréseket.
 6. Nevezd meg a szervezet emésztőnedveit, termelődéseik helyét, a bennük található emésztő enzimeket, azok miket bontanak.
 7. Rajzold le a nagy- és a kisvérkört és nevezd meg a részeit.
 8. Nyitott és zárt keringési rendszer jellemzése.
 9. Definiáld az alábbi fogalmakat: szaporodás, ivartalan szaporodás, ivaros szaporodás, hímnős egyed, kétivarú egyed, zigóta
 10. Írd le az állatok mozgását az egysejtűektől az emlősökig.

.

Magyar nyelv és irodalom

-Kosztolányi Dezső: Kulcs című novellája
– Homérosz: Iliász vagy Odüsszeia című eposza (szabadon választható)
– Janus Pannonius művei

.

Matematika 9/A, 9/B

Készülni lehet a tankönyv 10. oldalától a 46-ig tartó anyagból és példákból. (Számok, arányos felosztás, feladatok, egyenes és fordított arányosságok)

Az 57. oldaltól a 69-edik oldalig tartó anyag, példák. (százalékszámítás, alap, érték, láb)

A 126. oldaltól a 135. oldalig tartó anyagrész és példák.  (szögek, hosszúság, terület, kerület)

147-től 149-ig (háromszögek)

Emellett lehet készülni az egész éves órai matematika jegyzetből és az utólag közösen megoldott dolgozat példákból. Eredményes felkészülést kívánok! (A javítóvizsgán számológép <nem telefon> használata egyes példáknál megengedett lesz.)

.

Fizika

1.Mit nevezünk egyenes vonalú egyenletes mozgásnak? Hogyan, milyen eszközökkel szemléltetjük? Mutassa be a kísérletet!

2.Mi az út, idő, sebesség meghatározása? Jelölésük, SI mértékegységük? Sebesség kiszámításának képletet? Melyik skaláris, melyik vektor mennyiség ezek közül?

3.Mit nevezünk egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásnak? Hogy nevezzük a sebességváltozás és az időtartam hányadosát? Mi a jelölése, SI mértékegysége, képlete?

4.Mit nevezünk szabadesésnek? Jelölése, SI mértékegysége, állandó értéke? Mely híres fizikus nevéhez köthető a jelenség első vizsgálata?

5.Mi Newton I. törvénye? Egy test hogyan fejt ki ellenállást a törvényben szereplő erő ellenében, hogy nevezzük ezt?

6. Mi a tehetetlenség? Mivel jellemezzük a tehetetlenséget? Mi ennek a jelölése, SI mértékegysége?

7. Mi a kerületi sebesség? Mi az egyenletes körmozgás? Kerületi sebesség kiszámítása, jelölése, SI mértékegysége?

8. A cserebogár repülési sebessége 3 m/s. Mekkora utat tesz meg 1 másodperc alatt? Mennyi idő alatt tesz meg 3 métert? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)

9. Egy futó a 100m-es versenyt 10,1 másodperces idővel nyeri. Egy kerékpáros 20 kilométer óránkénti sebességgel halad. Melyiknek nagyobb a sebessége? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)

10. Egy kútba ejtett kő 2 másodperc alatt ér a vízbe. Milyen mélyen van a kút felszíne? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)

11. Egy méhecske teher nélkül 8 kilométer óránkénti sebességgel repül. Nektárral és virágporral terhelve 6,5 kilóméteres óránkénti sebességgel repül. Milyen messze van a kaptártól a gyümölcsös, ahonnan gyűjtöget, ha 10 perc alatt ér vissza onnét a kaptárhoz? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)

.

Mezőgazdasági és gazdálkodási alapismeretek

 1. Fogalmazd meg mi a mezőgazdaság!
 2. Írd le mi a mezőgazdaság feladata!
 3. Melyek a mezőgazdaság ágazatai?
 4. Sorold fel, hogy a termőföldet milyen formákban hasznosíthatjuk?
 5. Sorold fel a növénytermesztés főbb csoportjait, Írj a csoportokhoz 2-2 példanövényt!
 6. Melyek az állattenyésztés főbb csoportjai?
 7. Melyik iparok használják a mezőgazdaság által előállított alapanyagokat? Írj az ipar mellé példanövényt amit feldolgoz!
 8. Jellemezd a fejlődő országok mezőgazdaságát!
 9. Jellemezd a fejlett országok mezőgazdaságát!
 10. Milyen a Magyar mezőgazdaság szerkezete?
 11. 1.Talaj fogalma
 12. 2. Talaj kialakulásának folyamata?
 13. 3. A talaj fizikai tulajdonságai?
 14. 4. A talaj kémiai tulajdonságai?
 15. 5. A talaj biológiai tulajdonságai?
 16. 6. Melyek a talajok fő típusai?
 17. 7. Melyek a csernozjom talaj fajtái?
 18. 8. Mi a talajjavítás célja?
 19. 9. Melyek a leggyakoribb talajkárosodások?
 20. 10. Melyek a talajjavítás, védekezés lehetőségei?
 21. Rajzold le a légköri rétegeket és nevezd meg azokat!
 22. Melyek a légköri rétegek legfontosabb jellemzői?
 23. Melyek a levegő összetevői?
 24. Mik az időjárás elemei, sorold fel!
 25. Hogyan melegszik fel a levegő?
 26. Mik befolyásolják a felmelegedést?
 27. Melyek az éghajlati övezetek és övek?
 28. Jellemezd Magyarország éghajlatát!
 29. Melyek Magyarország éghajlati körzetei?
 30. Mi a szerepe az éghajlatnak, időjárásnak a mezőgazdaságban (növénytermesztés, állattenyésztés)
 31. Rajzolj két virágos növényt, Egyszikűt és kétszikűt és nevezd meg a részeit!
 32. Sorold fel melyek a növény vegetatív szervei?
 33. Jellemezd a gyökeret!
 34. Sorolj fel egyszikű és kétszikű növényeket! 5-5db !
 35. Rajzolj egy virágot! Nevezd meg részeit!
 36. Írd le a megtermékenyítés folyamatát!
 37. Mi végezheti a megporzást?
 38. Sorold fel mik a (jellemzői), tulajdonságai a szélporozta virágoknak!
 39. Hogyan terjedhetnek a termések?
 40. Milyen módón szaporodhatnak a virágos növények?
 41. Mi a különbség a növekedés és fejlődés között.
 42. Milyen külső tényezők befolyásolják a növekedést, fejlődést?
 43. Rajzolj egy növényi sejtet, nevezd meg részeit!
 44. Mi a szövet? (fogalma)
 45. Sorold fel a növények szöveteit!
 46. Melyek a legfontosabb elemek, amik az élőlényeket felépítik?
 47. Hogyan képes a növény számára szükséges anyagokat felvenni?
 48. Mi a fotoszintézis?
 49. Hogyan szaporodhatnak termesztett növényeink?
 50. Sorolj fel egyszikű gyom és haszonnövényeket, és kétszikű gyom és haszonnövényeket!
 51. Írja le a tápanyag-visszapótlás célja!
 52. Írja le a szerves-trágyák fajtáit!
 53. Írja le a szerves-trágyázás módjait!
 54. Írja le az almos istállótrágya kezelésének, kijuttatásának folyamata(lépései)!
 55. Írja le a műtrágyák, talajjavítók fajtáit!
 56. Írja le a műtrágyázás módjait!
 57. Írja le a fontosabb tápanyagok hatását a növényre!
 58. Mik a talajra gyakorolt hatásai a szerves és szervetlen trágyáknak?
 59. Mik a trágyázás agrotechnikai követelményei?
 60. Ismertesd az öntözés célját!
 61. Ismertesd az öntözés jelentőségét!
 62. Melyek az öntözés feltételei?
 63. Sorold fel az öntözés alapfogalmait!
 64. Határozd meg az öntözési norma fogalmát!
 65. Melyek az öntözés fajtái?
 66. Mik lehetnek az öntözés hatásai?
 67. Mik határozzák meg az öntözés idejét?
 68. Melyek az öntözés módjai?
 69. Jellemezd az esőztető öntözést!
 70. Mi a talajművelés célja?
 71. Mik határozzák meg a talajművelés módját?
 72. Melyek a talajművelés alapműveletei, milyen eszközöket használhatunk az elvégzésükhöz?
 73. Melyek az alapvető talajművelési eljárások?
 74. Melyek a kiegészítő talajművelési eljárások?
 75. Jellemezze a tarlóhántást, mint alapvető talajművelési eljárást!
 76. Milyen szélsőséges talajtípusokat kell esetleg megművelni?
 77. Melyik talajt hívjuk perc talajnak? Miért?
 78. Milyen tényezők befolyásolják a talajművelés minőségét?
 79. Írja le az őszi vetésű növények talajművelési rendszerét, havi lebontásban a vetésig, későn lekerülő, sok tarlómaradványt hagyó elővetemény után!
 80. Határozd meg a növényápolás fogalmát!
 81. Mi a talajápolás célja?
 82. Milyen módon lehet a tenyészterület nagyságát szabályozni?
 83. Miért van szükség a növény fejlődésének szabályozására?
 84. Mikor lehet talajápolási munkákat végezni?
 85. Sorolj fel különleges növényápolási munkákat!(5 db)
 86. Mik ellen kell védeni a növényeket életük során?
 87. Határozd meg a gyom fogalmát!
 88. Milyen növényvédelmi módokat tanultunk? (5db)
 89. Melyek a növényvédelmi eljárások agrotechnikai követelményei?
 90. Mi határozza meg a betakarítás optimális időpontját?
 91. Hogyan befolyásolhatja az időjárás az érés idejét?
 92. Hogyan befolyásolhatja az időjárás a betakarítás idejét?
 93. Melyek a betakarítás módjai?
 94. Milyen gépek végezhetik a betakarítást?
 95. Mi okozhat betakarítási veszteséget?
 96. Melyek a betakarítás szervezési munkái?
 97. Melyek az alaptermény betakarításán túl felmerülő munkák?