Pótvizsga 2019

Történelem

9. évfolyam
A vizsga első része  kis esszé írása és feladatlap megoldása. A vizsga második része tétel húzás és szóbeli felelet.
Tételsor:
1.Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása.
2. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (pl. Egyiptom, Kína).
3. Az egyistenhit a zsidó vallásban.
4.Az athéni demokrácia intézményei, működése.  Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata
5.A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, halhatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének ismerete.
6. A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei.
7.A spártai állam.
8.A görög tudomány egyes területeinek egy-egy alkotója (történetírás, természettudományok, filozófia).
9.A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a köztársaság korában.       
10.A kereszténység főbb tanításai.
11.A Nyugatrómai Birodalom bukása és a népvándorlás. 
12.Augustus principátusának jellemző vonásai.
13.A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban (pl. páli fordulat, üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat).
14.A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevőinek ismerete, térbeli elhelyezése (pl. germánok, hunok).
15.A magyar nép vándorlása , vándorló magyarság képe. Eltérő tudományos elképzelések a magyar őstörténettel kapcsolatban.
16.A honfoglalás. A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja.
17. Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége.
18. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai (pl. Poitiers, Verdun) A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság,jobbágytelek).
19. Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet)
20. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének fontosabb szakaszai (pl. 635 Damaszkusz, 732 Poitiers)
21.  Szabadon választott tétel  ( Joker )

10. évfolyam
A vizsga első része  kis esszé írása és feladatlap megoldása. A vizsga második része tétel húzás és szóbeli felelet.
Tételsor:
1.Mutasd be milyen okok vezettek a Honfoglalás eseményeihez.
2. I.István uralkodó portréját mutasd be.
3. Mutasd be Károly Róbert gazdaságpolitikáját.
4.Mutasd be a tatárjárást és következményeit.
5.Jellemezd Luxemburgi Zsigmond Külpolitikáját. ( Ny-i, D-i )
6. Mutasd b Hunyadi Mátyás uralkodói portréját.
7. Az ország 2-3 részre szakadásának folyamatát mutasd be.
8. Török  Magyarországon máig tartó hatása-kulturális-etnikai hatása.
9. Várháborúk korát jellemezd
10.Erdély a török korban
11.XVII.sz török ellenes harcok Török kiűzése
12 Nagy földrajzi felfedezések és hatása
13. Keresztes hadjáratok és hatása, illetve Eu anyagi kultúrája (Román, gót )
14. Reformáció és ellenreformáció 15. Szabadon választott. (  Joker )

.

Szakmai alapozó ismeretek (Agrárgépészeti alapok)  (9/b osztály)

1.Kötőgépelemek
2. Vasgyártás
3. Alumíniumgyártás

.

Biológia

  1. A tojás rajza, részeinek megnevezése.
  2. Sorold fel a szerveződési szinteket, majd válassz ki közülük 3-at és definiáld őket.
  3. Rajzolj le egy növényi sejtet és nevezd meg a részeit.
  4. Rajzolj le egy állati sejtet és nevezd meg a részeit.
  5. Hasonlíts össze egy növényi és egy állati sejtet rajz alapján, nevezd meg az azonos sejtalkotókat és emeld ki az eltéréseket.
  6. Nevezd meg a szervezet emésztőnedveit, termelődéseik helyét, a bennük található emésztő enzimeket, azok miket bontanak.
  7. Rajzold le a nagy- és a kisvérkört és nevezd meg a részeit.
  8. Nyitott és zárt keringési rendszer jellemzése.
  9. Definiáld az alábbi fogalmakat: szaporodás, ivartalan szaporodás, ivaros szaporodás, hímnős egyed, kétivarú egyed, zigóta
  10. Írd le az állatok mozgását az egysejtűektől az emlősökig.

.

Magyar nyelv és irodalom

-Kosztolányi Dezső: Kulcs című novellája
– Homérosz: Iliász vagy Odüsszeia című eposza (szabadon választható)
– Janus Pannonius művei

.

Matematika 9/A, 9/B

Készülni lehet a tankönyv 10. oldalától a 46-ig tartó anyagból és példákból. (Számok, arányos felosztás, feladatok, egyenes és fordított arányosságok)

Az 57. oldaltól a 69-edik oldalig tartó anyag, példák. (százalékszámítás, alap, érték, láb)

A 126. oldaltól a 135. oldalig tartó anyagrész és példák.  (szögek, hosszúság, terület, kerület)

147-től 149-ig (háromszögek)

Emellett lehet készülni az egész éves órai matematika jegyzetből és az utólag közösen megoldott dolgozat példákból. Eredményes felkészülést kívánok! (A javítóvizsgán számológép <nem telefon> használata egyes példáknál megengedett lesz.)

.

Fizika

1.Mit nevezünk egyenes vonalú egyenletes mozgásnak? Hogyan, milyen eszközökkel szemléltetjük? Mutassa be a kísérletet!

2.Mi az út, idő, sebesség meghatározása? Jelölésük, SI mértékegységük? Sebesség kiszámításának képletet? Melyik skaláris, melyik vektor mennyiség ezek közül?

3.Mit nevezünk egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásnak? Hogy nevezzük a sebességváltozás és az időtartam hányadosát? Mi a jelölése, SI mértékegysége, képlete?

4.Mit nevezünk szabadesésnek? Jelölése, SI mértékegysége, állandó értéke? Mely híres fizikus nevéhez köthető a jelenség első vizsgálata?

5.Mi Newton I. törvénye? Egy test hogyan fejt ki ellenállást a törvényben szereplő erő ellenében, hogy nevezzük ezt?

6. Mi a tehetetlenség? Mivel jellemezzük a tehetetlenséget? Mi ennek a jelölése, SI mértékegysége?

7. Mi a kerületi sebesség? Mi az egyenletes körmozgás? Kerületi sebesség kiszámítása, jelölése, SI mértékegysége?

8. A cserebogár repülési sebessége 3 m/s. Mekkora utat tesz meg 1 másodperc alatt? Mennyi idő alatt tesz meg 3 métert? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)

9. Egy futó a 100m-es versenyt 10,1 másodperces idővel nyeri. Egy kerékpáros 20 kilométer óránkénti sebességgel halad. Melyiknek nagyobb a sebessége? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)

10. Egy kútba ejtett kő 2 másodperc alatt ér a vízbe. Milyen mélyen van a kút felszíne? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)

11. Egy méhecske teher nélkül 8 kilométer óránkénti sebességgel repül. Nektárral és virágporral terhelve 6,5 kilóméteres óránkénti sebességgel repül. Milyen messze van a kaptártól a gyümölcsös, ahonnan gyűjtöget, ha 10 perc alatt ér vissza onnét a kaptárhoz? (Számításait a tanult módon vezesse le és szövegesen válaszolja meg!)